Algemene voorwaarden

EXTRAFIT.NU (ALGEMENE VOORWAARDEN)

 
Extrafit.nu 1. Toegang tot het gebruik van Extrafit.nu
 
1.1  Toegang tot en gebruik van de website Extrafit.nu (hierna "site") en de gerelateerde internetapplicaties van (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of een ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.
Zie ook: Privacy beleid
 
Extrafit.nu    2. Identiteit van de ondernemer
Shoppywood B.V. handelend onder de naam: Extrafit.nu
Vestigingsadres: (Geen mogelijkheid tot bezichtiging artikelen)
-   Grondzeilerweg 33
-   4105 HJ Culemborg
-   E-mailadres: info@extrafit.nu
 
 KvK-nummer: 54127572
 BTW-identificatienummer: NL851177712B01
 
Extrafit.nu    3. Informatie
3.1 Informatie over en aan haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.
3.2 Hoewel de site streeft naar juistheid en volledigheid van de informatie op de webwinkel, geeft Extrafit.nu geen garantie of waarborg voor deze juistheid, tijdigheid of volledigheid van enige informatie of materie op de website van Extrafit.nu.
 
Extrafit.nu   4. Inhoud
4.1 De website en de content worden aangeboden "zoals ze zijn", zonder enige garantie van welke soort dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, in de ruimst mogelijke zin binnen de grenzen van de toepasselijke wetsvoorschriften, inclusief (maar niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties met betrekking tot eigendomstitels, verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel en vrijwaring van inbreuk op eigendomsrechten of andere rechten van derden. Voorts aanvaardt Extrafit.nu geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor functies die deel uitmaken van de website en stelt Extrafit.nu zich er niet voor garant dat de site ononderbroken of foutloos functioneert of dat gebreken worden verholpen.
4.2 Extrafit.nu garandeert niet dat de website compatibel is met uw computerapparatuur of dat de website of de server vrij zijn van fouten of virussen, Worms of Trojan Horses. Extrafit.nu is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm ook die je zou kunnen lijden ten gevolge van het gebruik van dergelijke schadelijke zaken. Extrafit.nu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor door derden verschafte content. Evenmin is Extrafit.nu verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of de continue beschikbaarheid van de telefoonlijnen en de apparatuur die je gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
 
Extrafit.nu    5. Gebruik
5.1 U erkent dat uw gebruik van de website, inclusief de content, op eigen risico geschiedt. Indien u niet tevreden bent over de website, de bepalingen of enig onderdeel van de content, is het enige wat u kunt doen het gebruik van de website staken. Extrafit.nu is in geen geval aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige directe, speciale of indirecte schade, gevolgschade, incidentele of morele schade, gederfde winst of welke andere soort schade ook, of die nu is gebaseerd op garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs indien Extrafit.nu op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid daarvan.
 
Extrafit.nu    6. Vrijwaring
6.1 U stemt ermee in om Extrafit.nu, haar werknemers, vertegenwoordigers en agenten schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken, rechtsvorderingen of andere gerechtelijke acties die tegen hetzij Extrafit.nu, haar deelnemende partners of één van de deelnemende partners, haar werknemers, vertegenwoordigers of agenten worden ingesteld door derden, in zoverre als een dergelijke vordering, rechtszaak, gerechtelijke of andere actie is gebaseerd op of zich voordoet in verband met:
   (i) jouw gebruik van de website;
   (ii) enige inbreuk door jou op de bepalingen;
   (iii) de aanspraak dat enig gebruik van de website door jou:
       (a) inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij of een persoonlijkheids- of publiciteitsrecht, of
       (b) smadelijk of lasterlijk is of anderszins een derde partij letsel of schade berokkent;
   (iv) weglatingen, toevoegingen, tussenvoegingen of veranderingen aan of ongeautoriseerd gebruik van de website door jou; of
   (v) enige onjuiste weergave of inbreuk op de weergave of door jou gemaakte garantie hieronder begrepen.
 
 Wanneer in dit onderdeel van de bepalingen wordt verwezen naar de bepalingen omtrent uw gebruik van de website, wordt hierbij inbegrepen geacht ieder gebruik door een derde partij waarbij zo'n derde partij de website bezoekt met gebruik van jouw computer.
 
6.2 U gaat ermee akkoord Extrafit.nu, haar deelnemende partners, of één van haar deelnemende partners, haar werknemers, vertegenwoordigers en agenten alle kosten, schade en uitgaven te vergoeden (inclusief redelijke juridische honoraria) toegekend aan een van hen of anderszins ten laste komend van een van hen in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke vordering, eis, juridische actie of procedure van een derde partij die is toe te schrijven aan een dergelijke vordering van een derde partij.
 
6.3 Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na ontdekking hiervan gecorrigeerd zullen worden door Extrafit.nu evenwel ter beoordeling van Extrafit.nu. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. Extrafit.nu behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Extrafit.nu heeft voorts het recht om de content of technische specificaties van ieder onderdeel van de website op elk moment naar goeddunken van Extrafit.nu te wijzigen. Voorts accepteer je dat zulke veranderingen ertoe kunnen leiden dat je niet in staat bent de website te bezoeken. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Extrafit.nu alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
 
Extrafit.nu    7. Intellectuele Eigendom
7.1 De website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, graphics, foto's, illustraties, artwork, foto's, namen, logo's, handelsmerken, servicemerken en andere materie ("de content"), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en/of andere eigendomsrechten. De content omvat zowel content in eigendom of onder controle van Extrafit.nu en haar deelnemende partners als content in eigendom of onder controle van derden en in licentie bij Extrafit.nu. Op alle afzonderlijke artikelen, rapporten en andere onderdelen van de website kunnen auteursrechten rusten. Je stemt ermee in u te houden aan alle toepasselijke auteursrechtelijke wetten en aan alle aanvullende auteursrechtelijke waarschuwingen of beperkingen die zijn opgenomen in de website.
 
7.2 Je mag geen van de handelsmerken of handelsnamen van Extrafit.nu gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Extrafit.nu en haar deelnemende partners, en u erkent dat u geen eigendomsrechten bezit inzake welke van deze namen en merken dan ook.
 
Extrafit.nu    8. Bestellingen
8.1 Bestellingen worden geplaatst bij de webwinkel die de aanbieding op de site van Extrafit.nu heeft geplaatst. Extrafit.nu gaat geen klantrelatie aan met de partij die bestelt. De gehele afwikkeling van de bestelling gebeurt door de webwinkel die het product op de site aanbiedt. Extrafit.nu bericht per ommegaande alle webwinkels die in een order deelnemen.
 
8.2 Nadat je een bestelling hebt gedaan, ontvang je een e-mail van Extrafit.nu dat we je order hebben ontvangen. Dit wil niet zeggen dat er 100% garantie is dat het product wordt geleverd. Zie 8.3 
 
 8.3 Indien tijdens/na afronding van de bestelling het product tegelijkertijd elders is verkocht heeft Extrafit.nu het recht de bestelling op deze site niet te accepteren. U zult bericht krijgen dat levering niet mogelijk is. De gedane betaling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 werkdagen worden teruggestort.
 
8.4 Indien Extrafit.nu onverhoopt niet in staat is het product te leveren(bijv. door schade aan het product), zullen wij een email sturen dat wij de order niet verder kunnen afhandelen. Het reeds betaalde bedrag zal volledig worden teruggestort, uiterlijk binnen 7 werkdagen.
  
Extrafit.nu    9. Levering
9.1 De levering geschiedt door de webwinkel die adverteert op Extrafit.nu waarbij u een product afneemt. De bezorging geschiedt door alle webwinkels afzonderlijk, ook als zij onderdeel uitmaken van een order waar meerdere webwinkels onderdeel van uitmaken.
 
9.2 Iedere webwinkel is zelf verantwoordelijk voor het versturen en bezorgen van de producten bij de koper. Indien iets in het verzendproces niet goed verloopt, dient de koper zich direct tot de webwinkel te wenden.
 
9.3 Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij de webwinkel tot het moment van bezorging aan de koper.
 
 10. Betaling

10.1 Betaling vindt vooraf plaats op het platform van Extrafit.nu. Extrafit.nu draagt zorg voor betaling aan de webwinkel. Betaling vooraf kan via i-Deal of PayPal.
 
Extrafit.nu    11. Retourneren van artikelen
11.1 Retourneren geschiedt volgens de wettelijke voorwaarden gesteld in de wetgeving van 'kopen op afstand' (1 feb 2001). Eventueel heeft de webwinkel nog aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden kun je vinden op de site van Extrafit.nu onder de link aangesloten webwinkels of via het logo van de webwinkel vermeld bij het product.
 
11.2 Uw bedenktijd begint één dag nadat u het product heeft ontvangen. De bedenktijd is 7 dagen (afkoelingsperiode).
 
11.3 Indien u een product wilt terugsturen, dient u binnen 7 dagen aan de webwinkel te laten weten dat u het product terugstuurt. De contactgegevens van de webwinkel kunt u vinden op de site van Extrafit.nu
 onder de link aangesloten webwinkels of via het logo van de webwinkel vermeld bij het product.
 
11.4 De koper betaald de portokosten van het retourneren. 
 
11.5 Na retourneren zal het reeds betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen worden teruggestort.
  
Extrafit.nu    12. Inlichten
12.1 Je gaat ermee akkoord dat je Extrafit.nu direct schriftelijk op de hoogte dient te stellen wanneer je merkt dat enige partij zonder toestemming de website bezoekt of gebruikt, of wanneer je meent dat de website of enige content op de website inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk of een ander contractueel of wettelijk recht of een recht op basis van jurisprudentie, van enige partij.
 
Extrafit.nu    13.Links
13.1 Andere websites of pagina's waarnaar deze website links bevat, zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet gecontroleerd door Extrafit.nu. Extrafit.nu draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites of pagina's waarnaar wordt verwezen op deze website of die verwijzen naar deze website en voorts aanvaardt Extrafit.nu geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies of enige bestraffing op grond van het linken naar welke locatie op welke gelinkte website dan ook.
 
Extrafit.nu    14. Informatie
14.1 Indien je informatie wilt over het verkrijgen van toestemming van Extrafit.nu om een onderdeel van de content te gebruiken, of indien je je website wilt linken naar de website, kunt u contact opnemen met Extrafit.nu via info@extrafit.nu. In beginsel is het gerechtvaardigd op eigen initiatief te linken naar de site van Extrafit.nu.
 
Extrafit.nu    15. Bevoegde rechter/ toepasselijk recht
15.1 Op transacties tussen adverteerder en bestellende partij zijn de algemene voorwaarden van de adverteerder van toepassing.
 
15.2 Alle geschillen van welke aard dan ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Nederlands recht is van toepassing.
 
Met vriendelijke groet,
 
Extrafit.nu